Giftigt lakvatten rakt ut i Vänern

Naturskyddsföreningen i Värmland överklagar två villkor gällande lakvatten-hanteringen i Länsstyrelsen i Värmlands beslut att ge Billerud AB Gruvöns Bruk till-stånd att fortsätta och även utöka sin verksamhet vid industrideponin Ålviken II i Grums kommun.

Naturskyddsföreningen uppmanar även Miljödomstolen i Vänersborg att begära att Gruvöns Bruk söker tillstånd hos Miljödomstolen att leda orenat lakvatten från Ål-viksdeponin till bioreningsanläggningen på bolagets fabriksområde. Något sådant tillstånd finns inte idag. Miljödomstolen borde för länge sedan ha prövat om det över huvud taget är möjligt att ge tillstånd till att lakvatten hanteras på det sätt som görs idag. Länsstyrelsen har dessutom brustit i sin tillsynsroll sedan flera år tillbaka ge-nom att inte se till att Gruvöns Bruk hade ett sådant tillstånd från Miljödomstolen in-nan lakvattnet inleddes till biorenings¬anläggningen vid årsskiftet 2009/2010.

Det finns två villkor i Länsstyrelsen i Värmlands beslut som Naturskydds¬föreningen i Värm-land vänder sig emot och vill ogiltigförklara. Det ena ger Gruvöns Bruk rätt att vid en ”vä-sentlig störning” och efter godkännande från tillsynsmyndigheten tillfälligt leda orenat lak-vatten förbi biorening och ut i avloppet till Vänern. Det andra villkoret som Naturskydds-föreningen i Värmland vänder sig emot ger Gruvöns Bruk tillåtelse att vid höga lakvattenflö-den släppa ut orenat lakvatten direkt till Vänern vid Ålviksdeponin.

– Det är helt otroligt att länsstyrelsen blundat för detta och låtit ett företag förorena Vänern för ekonomisk vinning och helt utan att veta hur det påverkar vare sig Vänern eller ens hur bioreningen påverkas, säger Naturskyddsföreningen i Värmlands ordförande, Jenny Brodén.

Industrideponin i Ålviken anlades redan på 60-talet och det innebär att den i princip kan in-nehålla vilka miljöfarliga föroreningar som helst. Det kan då även antas att dessa kan finnas i lakvattnet. Det finns många tveksamheter i beslut fattade om lakvatten från Gruvöns Bruk längre bak i tiden också. Naturskyddsföreningen i Värmland anser att Länsstyrelsen i Värm-land borde ha ålagt Gruvöns Bruk att söka tillstånd hos Miljödomstolen för att rena lakvatt-net. Det har inte gjorts och därmed har Länsstyrelsen brustit i sin roll som tillsynsmyndighet. Trots att myndigheten bedömt lakvattnet som mycket farligt har man ändå inte ålagt Gru-vöns Bruk att söka tillstånd hos Miljödomstolen.

Länsstyrelsen i Värmland skriver i sin bedömning (2008-06-02):
Lakvattnet är på olika sätt ett mycket starkt förorenat avloppsvatten. Salthalten är mycket hög liksom halterna av flera metaller, organiska ämnen och fosfor. Lakvattnet är starkt alkaliskt och har visat sig mycket toxiskt mot alla de vattenorganismer som det testats mot. Risk finns att lakvattnet ansamlas utefter botten och sannolikt ger upphov till ett mer eller mindre dött område. Hur stort detta kan vara är inte klarlagt.

Under rubriken Åtgärder står som följer:
Länsstyrelsen hade sett det som en fördel om reningen av avloppsvattnet hade skett vid själva de-ponin, d.v.s. utan att lakvattnet behöver pumpas via en ledning till bruket och där blandas ihop med avloppsvattnet vid bruket. Bolaget har dock inte kunnat presentera någon sådan lösning.

Hela Vänern är riksintresse för rörligt friluftsliv och yrkesfiske, flera skärgårdar är också riksintresse för naturvård och är klassade som natura 2000 områden. Sjön är vattentäkt för ca 800 000 personer samt häckningsplats för flera fågelarter som är upptagna på den svenska rödlistan eftersom deras långsiktiga överlevnad i Sverige inte anses säkerställd.

Även i ett internationellt perspektiv är Vänern genom sin storlek och havsliknande insjönatur en unik naturresurs, som vi ska värna om istället för att förorena. En undermålig eller felaktig miljökonsekvens¬berskrivning av utsläpp av lakvatten kan i framtiden förorsaka miljöskador som kan bli mycket svåra eller rent av omöjliga att reparera.

-Det är därför mycket viktigt att Miljödomstolen prövar denna fråga från grunden eftersom den märkligt nog inte tidigare blivit prövad av en behörig tillstånds­myndighet, tillägger Brodén.

Källa: Naturskyddsföreningen i Värmland

Annonser

One thought on “Giftigt lakvatten rakt ut i Vänern

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s