Hoten mot biologisk mångfald växer till en allt större affärsrisk

Biologisk mångfald hamnar i blickfånget under 2010, inte minst på grund av att FN utlyst året till International Year of Biodiversity. Nu visar en ny rapport från PricewaterhouseCoopers att företagens affärsrisker ökar i takt med att den biologiska mångfalden försämras. Den totala kostnaden för försämrad biologisk mångfald och utarmningen av ekosystemen kan vara så stor som 4,5 miljarder dollar, ett belopp motsvarande 7,5 % av världens samlade BNP.

Rapporten Biodiversity and business risk uppmärksammar att kombinationen av en kraftig befolkningsökning under de närmaste åren och en försämrad biologisk mångfald kommer att påverka många företag framöver i form av nya affärsrisker.

Det är hög tid att uppmärksamma de affärsrisker som följer i spåren av en utarmad biologisk mångfald. 60 % av jordens ekosystem har påverkats negativt av människan under de senaste 50 åren. Vi ser nu att konsekvenserna inte bara drabbar företag med direkt koppling till naturresurser. Varuförsörjning och tillväxtmål påverkas för de flesta branscher över hela världen, kommenterar Lars-Olle Larsson, partner vid PricewaterhouseCoopers och som just nu är aktuell med boken Hållbar affärsutveckling.

Rapporten pekar ut fyra huvudriskområden med ett antal underliggande risker.

1. Fysiska risker

* Brist på och ökade kostnader för råvaror
För de företag som bygger sin verksamhet på råvaror kan brister och ökade kostnader växa till ett väsentligt hot mot den fortsatta driften.

2. Risker som rör lagstiftning och myndighetsutövning

* Minskade möjligheter att utnyttja mark och naturresurser
Många affärsmodeller bygger på tillgång till naturresurser och områden med hög så kallad biodiversifiering. Samtidigt förväntas tillträdet till dessa områden bli alltmer svåruppnåeligt.

* Minskad tilldelning
Många branscher styrs av tilldelning av tillstånd till att utvinna naturresurser. En minskad tilldelning kan få effekter på ett företags verksamhet även på kort sikt.

* Prisreglering och avgifter
På många håll i världen inför regeringar nya regelsystem, avgifter och marknadsbaserade instrument i avsikt att minska hoten mot ekosystemen och hoten mot den biologiska mångfalden. Sådana mekanismer kommer att öka kostnaderna för branscher och enskilda företag.

3. Marknadsrisker

* Ändrade konsumtionsmönster
I takt med att konsumenter blir alltmer medvetna om hur företag uppträder i miljöhänseende och vilken miljöpåverkan deras produkter har så ändras inköpsmönstren. Att naturresurser utvunnits på ett hållbart sätt blir en förutsättning för att sälja och leverera. Många större inköpare inför eller skärper riktlinjer om hållbarhet, något som kan innebära betydande risker för de leverantörer som har problem att leva upp till sådana riktlinjer.

4. Övriga risker

* Risker för anseendet/varumärkesrisker
Att associeras med negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald kan medföra allvarlig skada för ett företags varumärke och kan begränsa företagets sociala licence to operate.

* Upplåningsrisk
De risker som beskrivs ovan, kan få negativ påverkan på ett företags kassaflöden och minska dess kreditvärdighet och därigenom öka kostnaden för ny upplåning. Dessutom skärper större finansiärer miljökraven för företagskrediter, särskilt de som skrivit på Ekvatorprinciperna.

* Risker för varuförsörjningen
De risker som nämns ovan kan få dramatiskt negativa effekter på företag längre fram i förädlingskedjan genom att faktiskt hota dessas varuförsörjning eller medföra ökade kostnader.

Det finns en mängd affärsmässiga risker kopplade till biologisk mångfald, men vi tror att det finns anledning att försöka vända på begreppet och istället se dessa som möjligheter för affären. Klimatneutralitet och energieffektivitet har vunnit inträde i många företags affärsstrategiska arbete. Nu kommer vi även få se affärsmodeller som bygger på att bidra till lösningar på problemen kring utarmningen av ekosystemen, avslutar Lars-Olle Larsson.

Läs mer om rapporten Biodiversity and business risk på:
http://www.pwc.co.uk/eng/issues/biodiversity_risk.html

Källa: Pressmeddelande

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s